Clinica medicala de medicina muncii 0735220600 București

Clinica medicala de medicina muncii

CONTROL MEDICAL PERIODIC

A. Scopul controlului medical periodic

– confirmarea sau infirmarea aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea;

– de a depista primele semne de boală profesională;

– de a depista bolile legate de profesie;

– de a depista boli care constituie contraindicații și pe care nu le-a prezentat la încadrarea în muncă;

– de a depista boli cronice neprofesionale sau cu factori etiologici profesionali contribuitori (favorizanți, agravanți, sau care impiedică vindecarea);

– depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viața și sănătatea celorlalți angajați la același loc de muncă;

– depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea unității respective, pentru calitatea produselor sau pentru populația cu care angajatul vine în contact prin natura activității sale.

Această depistare precoce are drept scop luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice și medicale pentru normalizarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă în vederea menținerii stării de sănătate, capacității de performare și scăderea zilelor cu incapacitate temporară de muncă.

B. Momentul efectuării controlului medical periodic

Se efectuează conform unei planificări anuale efectuate de către serviciul multidisciplinar de sanătate și securitate în muncă (SSM) sau factorii cu atribuții în acest domeniu. Aceștia stabilesc personalul care va fi supus controlului medical și frecventa examinărilor în funcție de intensitatea riscului profesional, în conformitate cu indicațiile din fișele anexe ale fiecărei noxe profesionale din H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările si completările ulterioare.

C. Categoriile de persoane care efectuează controlul medical periodic

Controlul medical periodic se efectucază întregului personal muncitor astfel:

– angajaților care lucrează în condiții de expunere la noxe profesionale;

– angajaților care lucrează în condiții fară expunere la noxe profesionale;

– personalului muncitor care lucrează în sectorul alimentar, zootehnic, instalații de aprovizionare cu apă, în colectivități de copii, în unități sanitare și alte unități de interes public, care prezintă risc de transmitere a unor boli infecțioase.

D. Conținutul și periodicitatea examenului medical

Controlul medical periodic constă în următoarele:

– anamneza privind antecedentele personale și heredocolaterale și anamneza profesională, de la ultimul examen medical periodic;

– examen clinic general pe aparate și sisteme, inclusiv din punct de vedere neuropsihic;

– examene de laborator și paraclinice, diferențiate în raport cu noxele profesionale la care esteexpus conform fișei noxei din H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele examenului clinic, de laborator și paraclinic precum și ale anamnezei, efectuate cu ocazia examenului medical periodic, precum și concluziile acestuia, se înregistrează în dosarul medical, în mod distinct, astfel încât să poată fi urmărită în mod dinamic evoluția controalelor medicale periodice.

Intervalul dintre două verificări medicale periodice nu depășește 12 luni.
Medicul de medicina muncii poate propune efectuare și altor examene clinice și paraclinice, în corelație cu prezența unor noi factori nocivi profesionali sau cu datele din literatura de specialitate, cu informarea și aprobarea angajatorului.

E. Cine efectuează controlul medical periodic

Medicul de medicina muncii efectuează examinarea clinică a aparatelor și sistemelor organismului (respirator, cardiovascular, digestiv, renal, endocrin, ORL, oftalmologic, neuropsihic, locomotor, etc.)

Examenele medicale de specialitate înscrise în fișa noxei se efectuează de medicul specialist de profil numai la indicația medicului de medicina muncii, screeeningul find responsabilitatea medicului de medicina muncii.

În cazul depistării unor boli profesionale, acestea vor fi semnalate conform instrucțiunilor în vigoare.

În cazul depistării unor contraindicații medicale, situația persoanei respective va fi analizată de către medicul de medicina muncii, luând în considerație forma și evoluția manifestărilor clinice, intensitatea actuală a expunerii, vârsta și calificarea profesională a respectivului muncitor.

În ambele cazuri, medicul de medicina muncii împreună cu conducerca unității și sindicatele, vor analiza posibilitățile de ameliorare a condițiilor de muncă, iar medicul de medicina muncii va decide dacă persona respectivă va continua să lucreze în același loc de muncă sau se vor lua măsuri pentru schimbarea temporară sau definitivă a locului de muncă.

La efectuarea controlului medical periodic al persoanelor care lucrează la siguranta circulației în sectorul de transporturi feroviare, navale, aeriene precum și conducătorii auto se va avea în vedere și examinările medicale stabilite în acest scop.

Pentru angajații expuși la radiații ionizante se va respecta legislația în vigoare care reglementează domeniul activităților nucleare.

Rezultatele examenelor clinice și paraclinice se înregistrează în dosarul medical.

Concluzia se finalizează prin completarea fișei de aptitudine numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator și altul pentru angajat.

Textul de mai sus a fost preluat din “Practica Medicina Muncii” – Toma Ion, Editura SITECH, Craiova, 2014, pag. 26-27

Formular solicitare ofertă consultații medicale

    SUNA ACUM