Clinica medicala de medicina muncii 0735220600 București

Clinica medicala de medicina muncii

EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE

A. Scop examenului medical la angajare:

– atestă că starea sănătății persoanei permite prestarea muncii în postul ce urmează a fi ocupat;

– depistarea bolilor care constituie contraindicații pentru profesiunea și locul de muncă solicitate, în condiții de expunere la factori de risc profesional. Contraindicațiile medicale pentru activitățile cu expunere la noxe profesionale se găsesc în fișele noxelor din HG 1169 din 2011 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 355 din 2007 privind supraveglerea sănătății lucrătorior, majoritatea find relative, nu absolute, analizându-se în contextul dimensiunii riscului profesional;

– faptul că persoana care urmează a fi încadrată nu prezintă o afecțiune ce pune în pericol sănătatea și securitate celorlalți angajați de la același loc de muncă sau sănătatea populației căreia îi asigură servicii;

– faptul că persoana care urmenză să fie angajată nu prezintă afecțiuni ce pun în pericol securitateaunității și/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate.

În funcție de rezultatul examenului medical la angajarea în muncă, medicul de medicina muncii face propuneri pentru:

– adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice și la starea de sănatate a angajatului;

– îndrumarea persoanei care urmează a fi angajată către alte locuri de muncă pentru care accasta este aptă;

– includerea în circuitul informațional și operațional a acelor persoane care necesită o supraveghere medicală deosebită.

 B. Momentul efectuării examenului medical (când se face)

– la încadrarea în muncă;

– la schimbarea locului de muncă:

– la admiterea în scolile profesionale, ucenicie, etc.;

– se efectuează în prealabil tuturor celorlalte forme de examinare (concurs, examen, prob practică, etc.).

C. Categoriile de persoane care efectuează examenul medical

Examenul medical la încadrare se face obligatoriu următoarelor categori de
persoane:
– celor care urmează se fie încadrați în muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;
– celor transferați sau detașați în alte locuri de muncă sau activități care pot fi ocupate numai dacă sunt îndeplinite cerințele legale de ordin sanitar;

– ucenicilor și elevilor, studenților și lucrătorilor care urmează a fi instruiți pe meserii și profesiuni;

– ucenicilor sau elevilor care, pe parcursul instruirii lor, își schimbă meseria pentru care se pregătesc;

– celor care reintră în activitate după o întrerupere mai mare de 6 luni (specializări, concediu medical, concediu de maternitate și îngrijirea copilului, etc.), pentru cei cu expunere la riscuri profesionale și 12 luni pentru locurile de muncă fară expunere la factori de risc profesionali;

– lucrătorilor care își schimbă meseria sau profesiunea.

Se recomandă să se efectueze examenul medical la angajare și celor care își continuă activitatea în același loc de muncă, dar în condițiie apariției de noi solicitări bioprofesionale, ca urmare a schimbării procesului tehnologic.

D. Conținutul examenul medical

Examenul medical la încadrare constă în următoarele:

– anamneză: antecedente heredocolaterale și personale;

– anamneza profesională;

– examen clinic general;

– alte examene de laborator sau paraclinice în funcție de expunerea profesională.
și înscrise în fișa noxei H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatul examenului medical pentru angajare și ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical. Dosarul medical cuprinde următoarele acte:
– fișa de solicitare a examenalui medical (anexa nr.1);

– fișa de expunere la riscuri profesionale (anexa nr. 2) (ambele completate și semnate de angajator);

– fișa cu datele de identitate, ruta profesională, antecedente heredocolaterale, antecedente personale fiziologice și patologice (anexa nr. 3);

– fișa cu datele clinice și paraclinice obținute la angajare și periodice (anexa nr. 3);

– fișa de aptitudine (anexa nr. 4).

E. Cine efectuează examenul medical

Medicul care asigură asistența medicală pentru unitatea respectivă (medic de medicina muncii) efectuează examenul clinic general la angajare. El face examinarea clinică a aparatelor și sistemelor organismului (respirator, cardiovascular, digestiv, re-tal, ORL, oftalmologic, neurologic, neuropsihic, etc.). La femei, el va urmări și precizarea stării fiziologice (graviditate, alăptare), pentru stabilirea compatibilității cu locurile de muncă solicitate, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, privind munca femeii:

Examenele medicale de specialitate înscrise în fișa noxei se efectuează de medicul specialist de profil numai atunci când la examenul respectiv este trecut în paranteză specialist, screening-ul fiind responsabilitatea medicului de medicina muncii. In celelalte cazuri, examinarile clinice vor fi efectuate de medicul de medicina muncii.
Medicul de medicina muncii, în baza fișei de solicitare, a fișei de expunere la riscuri profesionale, a dosarului medical și a examenelor medicale complementare, completeaza fișa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiționat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.

Absența unei contraindicații privind încadrarea la locul de muncă solicitat presupune acordarea diagnosticului de apt.

Diagnosticul de apt. condidionat se da în cazul existenței unor afecțiuni care impun anumite restricțiiîn desfășurarea activității (se menționează în dosarul medical și fișa de aptitudine), dar nu contraindicălocul de muncă.

Diagnosticul de inapt temporar se acordă în cazul existenței unei afecțiuni acute până la vindecarea lor.

Diagnosticul de inapt se acordă în cazul existenței unor boli care contraindică exercitarea meseriei sau profesiei solicitate.

Fisa de aptitudine se completează numai de către medicul de medicina muncii, în două exemplare, unul pentru angajator și altul pentru angajat.

Cu ocazia acestui examen medical, medicul care stabilește concluziile finale poate propune adaptarea postului de muncă la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice ale angajatului sau în cazul în care, se depistează boli ce constituie contraindicații pentru profesiunea sau locul de muncă solicitate, va recomanda altă profesiune sau loc de muncă, compatibil cu starea de sănătate a solicitantului.

La efectuarea controlului medical la angajare există o situație specială, și anume la încadrarea în muncă a persoanelor care lucrează la siguranța circulației, în sectorul
de transporturi feroviare, navale și aeriene, precum și a conducătorilor auto, se vor
avea în vedere și examenele medicale și psihologice stabilite în acest scop.

Alte prevederi. Angajatorii de orice fel (societăți comerciale, instituții, regii
autonome, etc.), au obligația de a lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor privind controlul medical al persoanelor ce urmează a fi angajate în muncă și al respectării avizului medical final, cunoscând că este interzisă începerea activității profesionale, unui nou încadrat, fără avizul medical.

Medicii au obligația de a efectua cât mai corect examenul medical (anamneza, examene clinice, de laborator sau paraclinice), în vederea stabilirii cât mai exacte a avizului final, privind atât atestarea, căstarea sănătății solicitantului permite prestarea muncii în postul ce urmează a fi ocupat, în general, iar în cadrul personalului muncitor care lucrează în condiții de expunere profesională să depisteze bolile care constituie contraindicații și deoarece acestea sunt relative, să le aprecieze medical având în vedere atât interesul de sanătate al solicitantului cât și interesul de muncă al solicitantului și necesitățile producției.

Textul de mai sus a fost preluat din “Practica Medicina Muncii” – Toma Ion, Editura SITECH, Craiova, 2014, pag. 20-23

Formular solicitare ofertă consultații medicale

    SUNA ACUM